كل عناوين نوشته هاي 0

0
[ شناسنامه ]
گناه، يک عامل زلزله از نظر زرتشتي ها و مسلمان ها ...... جمعه 96/7/14
قرباني کردن زرتشتيان در عصر حاضر ...... جمعه 96/7/14
زرتشتي ها نيز غيرزرتشتي ها را نجس مي دانستند ...... جمعه 96/7/14
برتري پسر بر دختر در زمان هخامنشيان ...... سه شنبه 96/7/11
مجازات دزد از سوي زرتشتيان سخت تر از اسلام ...... سه شنبه 96/7/11
پيشنهادات و انتقاداتي چند درباره کتاب راه راستي ...... سه شنبه 96/7/11
تفاوت اسلام و زرتشتيان در مورد شفيعان در قيامت ...... سه شنبه 96/7/4
دفن نکردن مدفوع انسان از سوي زرتشتيان ...... سه شنبه 96/7/4
تشيع فردوسي / مدح امام علي(ع) از زبان فردوسي ...... سه شنبه 96/7/4
مقايسه ذبح اسلامي و ذبح مغاني ...... سه شنبه 96/6/28
ظلم به مادر و نوزاد ...... سه شنبه 96/6/28
اگر زرتشتي ها چنين سفارشي از زرتشت داشتند... ...... سه شنبه 96/6/28
انديشه و گفتار و کردار نيک در يک آيه از قرآن ...... سه شنبه 96/6/28
احکامي شگفت از صد در بندهش ...... سه شنبه 96/6/28
<      1   2      
  ==>   ليست آرشيو شده ها